یادته ؟! روزها و شبهایی که تو دوره ی یک هفته ای زنانه ی خودم بودم چطور التماسم میکردی ؟! چرا هیچ وقت نفهمیدی که ...

اه ! حالم از تو و نیازهای وقت و بی وقتت بهم میخوره

از شبهایی که کنار مادرت تو اتاق مشترکی خواب بودیم و باز ...

وقتی یاد اون شب میفتم که چطور روسری رو تو دهنم چپوندی که نکنه صدای آه و ناله ای از من در بیاد و چطور از پشت ...

هر بار که بیشتر و بیشتر به این شبها فکر میکنم بیشتر باور میکنم که تو اسیر هوسی

من نباشم یکی دیگه ! مهم فقط زن بودنه . نه ؟

ایکاش منو دوست نداشتی تا انقدر احساس حقیر بودن بهم دست نمیداد

آرزومه یکبار نوازشهات فقط برای ارامش من باشه نه برای برانگیختن غریزه هامون

/ 3 نظر / 13 بازدید
رویا

عزیزم این رابطه بیشترتجاوزه تا یه رابطه جنسی این یه نیاز دوطرفه است که هردو باید باهم ارضا شوند توخارج ازکشورزن میتونه ازشوهرش به جرم تجاوزشکایت کنه ولی مردهای ایرانی به خودشون اجازه میدن برایارضاخودشونهرجوریکه بخوان زنشونوزجربدن شوهرت بایدبتونه به نیازهات و خواسته هات احترام بذاره

اه

الهی جانم لعنت به تو مرد

شادی جونم

ای وای بمیرم برای دل پردردت.اون اگه دوست داشت به حس توونخواستنتم توجه میکرد.قصدتوهین ندارم منوببخش ولی 1حیوان هم همچین رفتاری نداره.خدابهت صبربده وبه مردت ی ذره درک